RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez naszą spółkę danych osobowych, a także o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach: Dane Administratora Administratorem Państwa danych osobowych jest Aura System Ltd  z siedzibą pod adresem: International House 24 Holborn Viaduct; EC1A 2BN London; United Kingdom  VAT/NIP PL-5263160212 (dalej: „Administrator” lub „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym w celu realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt z Administratorem telefonicznie pod numerem: 660 193 741 lub mailowo pod adresem: biuro@puricom.pl  Dane osobowe Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do Państwa czyli naszych klientów, kontrahentów, a także ich pracowników i współpracowników, których dane otrzymaliśmy w związku z zawieraniem umów oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji biznesowych z Państwem. Dane dotyczące naszych klientów to to przede wszystkim imię i nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, nr telefonu, nr NIP. Dane dotyczące naszych kontrahentów to przede wszystkim imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, numery posiadane we właściwych rejestrach NIP lub REGON, numer PESEL, adres email, numer telefonu, numer rachunku bankowego. Jeżeli chodzi o dane współpracowników i pracowników naszych kontrahentów to może to być w szczególności imię i nazwisko, stanowisko służbowe adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, numer dowodu tożsamości. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a nami, podanie danych określonych powyżej było niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania. W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio z nami, podanie nam danych osobowych mogło być Państwa obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Państwem, a naszym kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych mógł być brak możliwości wykonania określonych działań związanych z wykonaniem zawartych przez nas umów. Cel, okres przechowywania oraz podstawa przetwarzania danych Państwa dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach: 1) zawarcie i wykonanie Umowy (jeżeli są Państwo jej stroną) – przez czas trwania Umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania Umowy), 2) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowych – przez czas określony przepisami prawa (podstawą takiego przetwarzania będą obowiązujące przepisy prawa), 3) wewnętrzne cele administracyjne Administratora, obejmuje to w szczególności tworzenie statystyk, raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas niezbędny do realizacji tych celów, z zasady nie dłużej niż 5 lat (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora), 4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres, przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy (podstawą takiego przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora), 5) nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni, w tym przesyłanie Państwu treści o charakterze marketingowym i promocyjnym, tj. oferty handlowe, informacje na temat organizowanych przez Administratora akcjach promocyjnych i wydarzeniach związanych z jego działalnością – do czasu złożenia sprzeciwu (podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora). Sprzeciw wobec działań marketingowych Sprzeciw wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego mogą Państwo wnieść w formie mailowej bezpłatnie i w dowolnym momencie do Administratora. Przysługujące Państwu prawa Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (sprzeciw może zostać złożony w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). W celu realizacji wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych. Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, dostarczające infrastrukturę IT (w tym serwery), świadczące usługi kurierskie, pocztowe, marketingowe, archiwizacyjne, audytorskie, kontrolne, prawne oraz inne podmioty upoważnione przez Administratora. Odbiorcy mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim, dotyczy to również lokalizacji serwerów, na których Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe. Dobrowolność podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, bez nich nie byłoby możliwe zawarcie i wykonanie umowy Administratorem. Profilowanie Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających.

 

24 maja 2018 r.